งานรับเหมาก่อสร้างนั้นเป็นงานที่หนักและมีปัญหาต่างๆอยู่เสมอให้ต้องคอยแก้ไข มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงทั้งในเรื่องฝีมือ ความเชี่ยวชาญและเรื่องราคาที่ส่วนมากแล้ว รับเหมาก่อสร้าง ราคาถูก นั้นจะได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดของงานรับเหมาคือ ความไว้วางใจไม่ทิ้งงาน รวมถึงให้บริการหลังการส่งมอบงาน ทุกคนย่อมต้องการประสบความสำเร็จซึ่งอาจจะมีขั้นตอนการดำเนินงานที่แตกต่างกัน แต่ทุกอย่างนั้นเริ่มจากที่ความอดทนและพยายามรวมทั้งสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า

งานรับเหมาก่อสร้างที่ดีจึงต้องทีมงานที่มีทักษะในเชิงช่างพร้อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องนี้สำคัญมากเพราะงานที่ทำออกมามีคุณภาพเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งดึงดูดให้มีคนต้องการว่าจ้างให้ทำงาน และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว มีทักษะในการหางาน สามารถหางานเข้ามาให้ทีมงานทำให้อย่างต่อเนื่อง และยังต้องมีความสามารถในการคัดกรองผู้ว่าจ้าง ว่าเป็นผู้ที่พร้อมว่าจ้างจริงๆ มีเงินทุนพร้อม จ่ายเงินตรงเวลา และสามารถประสานงานกับผู้ว่าจ้างให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นได้ มีความสามารถในการประเมินราคาที่สามารถทำกำไรได้เพียงพอ ผู้รับเหมาควรมีความสามารถในการจัดการ เรื่องนี้น่าจะจำเป็นแทบจะที่สุดหากอยากประสบความสำเร็จ เพราะหน้าที่ของตัวผู้รับเหมาในการทำงาน รับเหมาก่อสร้างและ รับเหมาก่อสร้างครบวงจรก็คือ หน้าที่การจัดการ บริหารและควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีทักษะในเชิงช่างสูงที่สุดเก่งที่สุดเพราะนั่นเป็นหน้าที่ของช่าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง มีหน้าที่ดูแลให้ภาพรวมของงานก่อสร้างดำเนินไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพจนลุล่วง ใครที่มีทักษะในข้อนี้สูง มีโอกาสประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นแน่นอนและต้องมีเงินทุน นี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดโอกาสแห่งความสำเร็จ ผู้รับเหมาก่อสร้าง จำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนเพื่อทำงานและดูแลทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นงานรับเหมาใดๆก็ตามทั้งรับเหมาก่อสร้าง สำนักงาน หรือจะเป็น รับเหมาก่อสร้าง โกดัง

สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้รับเหมาที่ต้องการประสบความสำเร็จจะต้องมีและสามารถยืนหยัดอยู่แวดวงงาน รับเหมาก่อสร้าง และกลายเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างประสบความสำเร็จได้ในที่สุด