บทความทั้งหมดของคนนี้ » เรื่อง ธรรม » ตอน รู้เรา รู้เขา...ไม่เศร้า ไม่หมอง
โลกภายนอก กว้างไกล ใครๆรู้

โลกภายใน ลึกซึ้งอยู่ รู้บ้างไหม

อยากรู้โลก ภายนอก มองออกไป

อยากรู้โลก ภายใน มองใจตน

พระท่านไม่ได้สอนให้ท่องเท่านั้น แต่สอนให้ทำด้วยไม่ว่าปีหนึ่งจะผ่านไปไวหรือช้า ฝึกสติ ตั้งสมาธิ สร้างปัญญาใช้เมตตา ให้อภัย ใจบริสุทธิ์ หยุดคิดปรุงแต่ง

เอาใจเขา มาใส่ใจเรา

รู้เรา รู้เขา

จักไม่เศร้า ไม่หมอง